Profiel en taken

Animatoren (vanaf 16 jaar)

De animatoren begeleiden de activiteiten van de kinderen.

Taken

 • de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten
 • ervoor zorgen dat de kinderen spelen, zelf meespelen en zorgen voor onderlinge interactie
 • begeleiden van spelen, uitstappen en andere activiteiten
 • animeren van de groepen kinderen
 • creëren en benutten van interactie tussen de kinderen en tussen kind en begeleider
 • toezicht houden tijdens het vrij spel en de opvang
 • inrichting van de speelruimte
 • ervoor zorgen dat de kinderen zich goed voelen
 • bewaken van de veiligheid op alle momenten
 • beheer van en toezicht op het materiaal en de infrastructuur als een goede huisvader
 • de hoofdanimator ondersteunen in administratieve taken
 • uitvoeren van verzorgende taken: plaspauzes en middagdutjes, toedienen van EHBO aan de kinderen
 • in samenwerking met de hoofdanimatoren instaan voor de communicatie en ouderbetrokkenheid
 • waar nodig inspringen voor de hoofdanimatoren en de andere animatoren

Profiel

Animatoren hebben minstens één van de onderstaande profielen:

 • attest van animator (en cursisten die stage doen in het kader van een cursus animator);
 • attest van hoofdanimator;
 • diploma jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO);
 • diploma sociale en technische wetenschappen (TSO);
 • diploma gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO);
 • diploma verzorging (BSO);
 • diploma kinderzorg (BSO);
 • diploma orthopedagogie;
 • diploma ergotherapie;
 • diploma lerarenopleiding;
 • diploma Pedagogie van het Jonge Kind;
 • certificaat begeleider buitenschoolse opvang (CVO);
 • certificaat begeleider kinderopvang (CVO);
 • volgen de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind;
 • eerste, tweede of laatstejaarsstudent van de lerarenopleiding;
 • stagiair in kader van lerarenopleidingen;
 • leerkracht;
 • bredeschoolcoördinator;
 • coördinator van een IBO;
 • elders verworven competenties gelijkwaardig aan deze van het profiel van animator kunnen aantonen.


De speelpleinen werken met minimaal één animator per begonnen schijf van 8 kinderen. Iedere groep heeft minstens twee animatoren, waarvan minimaal één animator ouder dan 18 jaar en met kwalificaties.

In de paasvakantie kan je één of twee weken aan de slag op een speelplein. Je engageert je in de zomervakantie voor minimaal twee weken en maximum drie aaneensluitende weken

Hoofdanimatoren (vanaf 18 jaar)

Taken

 • de organisatie en coördinatie tijdens de speelpleinwerking
 • voorbereiding, opvolging en evaluatie van de algemene speelpleinwerking en van het activiteitenaanbod
 • functionele leiding, aansturing en evaluatie van de animatoren
 • organisatie van voorbereiding en expertise-deling
 • ouderwerking en communicatie met de ouders (i.s.m. de animatoren)
 • coachen en ondersteunen van de animatoren
 • samenwerking met het team speelpleinen van de VGC
 • administratief ondersteunende taken
 • beheer van en toezicht op het materiaal en de infrastructuur als een goede huisvader
 • de organisatie van het verlenen van de eerste hulp
 • deelname aan/begeleiding van de activiteiten van de speelpleinwerking

Profiel

Hoofdanimatoren hebben minstens één van de onderstaande profielen:

 • leerkrachten;
 • laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding;
 • diploma lerarenopleiding;
 • laatstejaarsstudenten bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind;
 • diploma Pedagogie van het Jonge Kind;
 • geattesteerde hoofdanimatoren (en cursisten die stage doen in het kader van een cursus hoofdanimator);
 • brede school-coördinatoren;
 • coördinatoren van de IBO’s;
 • elders verworven competenties gelijkwaardig aan deze van het profiel van hoofdanimator kunnen aantonen.

Eén speelpleinsite heeft minimaal twee hoofdanimatoren, waarvan minimaal één leerkracht van de school.

Inclusiebegeleiders

De speelpleinen van de VGC zijn inclusief. Dat wil zeggen dat ze openstaan voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking of kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben. De inclusiebegeleider zorgt ervoor dat elk kind volwaardig en evenwaardig kan meedoen op het speelplein.

Als inclusiebegeleider kan jij…

 • Animatoren coachen: hoe pas je een spel aan zodat iedereen kan meespelen? Hoe leg je de dagstructuur uit aan het kind, welke materialen zijn er nodig, hoe ga je om met moeilijk gedrag?
 • Samenwerken met hoofdanimatoren: hoe passen we de structuur aan van het speelplein voor dit kind? Wat is er nodig om de hele ploeg mee te trekken in het inclusief verhaal?
 • Noden van kinderen observeren en analyseren: je gaat na op welke momenten kinderen nood hebben aan ondersteuning.
 • Samen op zoek gaan naar antwoorden op uitdagingen: samen met het speelpleinteam of met het Onderwijscentrum Brussel bedenk je concrete acties die een antwoord kunnen vormen op de uitdagingen die zich stellen op het speelplein.
 • Kinderen animeren en begeleiden in hun spel: soms zal je ook taken van een animator uitvoeren, voor een groep staan, hulp bieden, een activiteit leiden… dit hoeft niet altijd bij het kind te zijn waarvoor er een inclusietraject is opgesteld.
 • In gesprek gaan met ouders: contact onderhouden met de ouders van de kinderen.


Je bent geen animator en geen hoofdanimator maar wel deel van het speelpleinteam. Je hebt een ondersteunende taak naar animatoren en kinderen toe en bespreekt deze samen met je hoofdanimator.

Inhoudelijk krijg je ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel. Enerzijds verwachten we jouw deelname aan één van de vormingsdagen om bagage mee te geven voor de speelpleinperiode. In 2020 gaan de vormingen door op zaterdag 21 maart, woensdag 13 mei en zaterdag 16 mei. Schrijf je hier in voor de vorming inclusie.
Anderzijds staat het Onderwijscentrum Brussel ook tijdens de speelpleinwerking klaar om jou te ondersteunen.

Wil jij inclusiebegeleider worden? Duid bij je inschrijving aan: 'Naast mijn kandidatuur als (hoofd)animator heb ik ook interesse om aan de slag te gaan met kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben en zo inclusiebegeleider te worden.'

De school

De school is organisator en de verantwoordelijke van de speelpleinwerking.

Elke school zorgt voor de voorbereiding van de speelpleinwerking: promotie, inschrijvingen van de kinderen van de school, gesprekken met de ouders en de kandidaat animatoren, samenstellen van de speelpleinploeg.

Na de speelpleinperiode zorgt de school voor de evaluatie van de speelpleinwerking, de uitbetaling van facturen, de opvolging van schadedossiers, …
Het speelpleinteam maakt een planning en bereidt de activiteiten en de uitstappen voor.