Profiel en taken

Animatoren (vanaf 16 jaar)

De animatoren begeleiden de activiteiten van de kinderen.

Taken

 • de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten
 • ervoor zorgen dat de kinderen spelen, zelf meespelen en zorgen voor onderlinge interactie
 • begeleiden van spelen, uitstappen en andere activiteiten
 • animeren van de groepen kinderen
 • creëren en benutten van interactie tussen de kinderen en tussen kind en begeleider
 • toezicht houden tijdens het vrij spel en de opvang
 • inrichting van de speelruimte
 • ervoor zorgen dat de kinderen zich goed voelen
 • bewaken van de veiligheid op alle momenten
 • beheer van en toezicht op het materiaal en de infrastructuur als een goede huisvader
 • de hoofdanimator ondersteunen in administratieve taken
 • uitvoeren van verzorgende taken: plaspauzes en middagdutjes, toedienen van EHBO aan de kinderen
 • in samenwerking met de hoofdanimatoren instaan voor de communicatie en ouderbetrokkenheid
 • waar nodig inspringen voor de hoofdanimatoren en de andere animatoren

Profiel

Animatoren hebben minstens één van de onderstaande profielen:

 • attest van animator (en cursisten die stage doen in het kader van een cursus animator);
 • attest van hoofdanimator;
 • diploma jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO);
 • diploma sociale en technische wetenschappen (TSO);
 • diploma gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO);
 • diploma verzorging (BSO);
 • diploma kinderzorg (BSO);
 • diploma orthopedagogie;
 • diploma ergotherapie;
 • diploma lerarenopleiding;
 • diploma Pedagogie van het Jonge Kind;
 • certificaat begeleider buitenschoolse opvang (CVO);
 • certificaat begeleider kinderopvang (CVO);
 • volgen de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind;
 • eerste, tweede of laatstejaarsstudent van de lerarenopleiding;
 • stagiair in kader van lerarenopleidingen;
 • leerkracht;
 • bredeschoolcoördinator;
 • coördinator van een IBO;
 • elders verworven competenties gelijkwaardig aan deze van het profiel van animator kunnen aantonen.


De speelpleinen werken met minimaal één animator per begonnen schijf van 8 kinderen. Iedere groep heeft minstens twee animatoren, waarvan minimaal één animator ouder dan 18 jaar en met kwalificaties.

In de paasvakantie kan je één of twee weken aan de slag op een speelplein. Je engageert je in de zomervakantie voor minimaal twee weken en maximum drie aaneensluitende weken

Hoofdanimatoren (vanaf 18 jaar)

Taken

 • de organisatie en coördinatie tijdens de speelpleinwerking
 • voorbereiding, opvolging en evaluatie van de algemene speelpleinwerking en van het activiteitenaanbod
 • functionele leiding, aansturing en evaluatie van de animatoren
 • organisatie van voorbereiding en expertise-deling
 • ouderwerking en communicatie met de ouders (i.s.m. de animatoren)
 • coachen en ondersteunen van de animatoren
 • samenwerking met het team speelpleinen van de VGC
 • administratief ondersteunende taken
 • beheer van en toezicht op het materiaal en de infrastructuur als een goede huisvader
 • de organisatie van het verlenen van de eerste hulp
 • deelname aan/begeleiding van de activiteiten van de speelpleinwerking

Profiel

Hoofdanimatoren hebben minstens één van de onderstaande profielen:

 • leerkrachten;
 • laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding;
 • diploma lerarenopleiding;
 • laatstejaarsstudenten bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind;
 • diploma Pedagogie van het Jonge Kind;
 • geattesteerde hoofdanimatoren (en cursisten die stage doen in het kader van een cursus hoofdanimator);
 • brede school-coördinatoren;
 • coördinatoren van de IBO’s;
 • elders verworven competenties gelijkwaardig aan deze van het profiel van hoofdanimator kunnen aantonen.

Eén speelpleinsite heeft minimaal twee hoofdanimatoren, waarvan minimaal één leerkracht van de school.

Inclusiebegeleiders

De speelpleinen van de VGC zijn inclusief. Dat wil zeggen dat ze openstaan voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking of kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben.
VGC verwacht van haar animatoren dat ze open staan voor inclusie. Als er kinderen met extra zorgnoden deelnemen aan de speelpleinwerking, zal de ploeg versterkt worden met extra animatoren.

De school

De school is organisator en de verantwoordelijke van de speelpleinwerking.

Elke school zorgt voor de voorbereiding van de speelpleinwerking: promotie, inschrijvingen van de kinderen van de school, gesprekken met de ouders en de kandidaat animatoren, samenstellen van de speelpleinploeg.

Na de speelpleinperiode zorgt de school voor de evaluatie van de speelpleinwerking, de uitbetaling van facturen, de opvolging van schadedossiers, …
Het speelpleinteam maakt een planning en bereidt de activiteiten en de uitstappen voor.